Organització de la quina o quinto, elements a tenir en compte

Com cada any, durant les diades nadalenques i de cap d’any, és tradicional que en alguns casos es faci, a iniciativa de particulars o entitats de tipus social, cultural i recreatiu, el joc de la quina o quinto. Per aquest motiu us recordem les condicions que cal complir i que es desprenen de l’ordenament legal vigent:

1. Es limita el període en què es pot portar a terme aquesta activitat entre els dies 1 de desembre de 2019 i el 6 de gener de 2020, ambdós inclosos.

2. Per poder-lo realitzar, les entitats o persones hauran de presentar una comunicació prèvia a aquest Servei Territorial, que compleixi els requisits establerts en l’article 11 del Decret 397/2011, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals.

3. En cap cas es podrà fer aquest joc fora de les dates esmentades.

4. D’acord amb la normativa legal vigent, no es podran donar premis en metàl·lic i aquests hauran de ser d’escassa transcendència econòmica, ja que si no fos així, el joc de la Quina perdria el seu caràcter tradicional, social i d’esbarjo que el caracteritzen i passaria a considerar-se un joc il·legal de caràcter lucratiu.

5. S’ordenarà a la Brigada de Joc de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra que vetlli per l’observació d’aquests requisits. No complir-los suposarà l’aixecament d’una acta que donarà lloc a l’obertura d’un expedient sancionador per la comissió d’una infracció de l’article 6.1, de la Llei 15/1984, de 20 de març, del Joc, tipificada com a falta de caràcter MOLT GREU per l’article 3.a) de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, la qual pot ser sancionada.

Servei Territorial del Joc i d’Espectacles
Generalitat de Catalunya