Subvencions

Quines entitats poden participar en la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament?

Poden sol·licitar subvencions les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats. Les persones físiques a títol individual exclusivament per al programa d’activitats de promoció esportiva de la Direcció d’Esports, i pel programa de difusió de la cultura, la llengua, història catalana i el foment de la lectura, de la Direcció de Cultura.

Les entitats sol·licitants hauran de complir el requisit d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats, com a molt tard, a la data de termini de presentació de les sol·licituds de subvenció, enguany serà el 20 de març de 2017.

L’objecte de la convocatòria de subvencions i el seu import vindran determinats anualment d'acord amb el pressupost municipal vigent, a aquelles entitats que duguin a terme activitats dins de l’anualitat en els àmbits de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ensenyament, ciutadania, cultura i esports que complementin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits, o siguin d’interès públic local, segons s’explicita als programes establerts a les clàusules específiques.

Informació del tràmit

Les entitats i les associacions sense finalitat de lucre que l'any 2017 signin amb l'Ajuntament de Mataró un conveni regulador d'una subvenció nominativa, inclosa al pressupost municipal, per portar a terme els seus programes anuals d'activitats, no podran obtenir una subvenció dins d'aquesta convocatòria de subvencions per les mateixes activitats/programes inclosos en el conveni regulador de la subvenció nominativa, ni per cap altra en el supòsit que les clàusules específiques en prevegin l’exclusió.