Subvencions

Quines entitats poden participar en la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament? Poden sol·licitar subvencions les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats. 

Informació del tràmit

Bases de la convocatòria 2019

Bases particulars reguladores dels àmbits de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ensenyament, ciutadania, cultura i esports 

Sol·licitud de subvenció

Presentació utilitzada a la sessió informativa sobre la convocatòria subvencions per a entitats 2019

El període de presentació de sol·licituds serà del 4 al 22 de març de 2019.

L’objecte de la convocatòria de subvencions i el seu import vindran determinats anualment d'acord amb el pressupost municipal vigent, a aquelles entitats que duguin a terme activitats dins de l’anualitat de 2019 als  àmbits de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ensenyament, ciutadania, cultura i esports que complementin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits, o siguin d’interès públic local, segons s’explicita als programes establerts a les clàusules específiques.

Les entitats i les associacions sense finalitat de lucre que l'any 2019 signin amb l'Ajuntament de Mataró un conveni regulador d'una subvenció nominativa, inclosa al pressupost municipal, per portar a terme els seus programes anuals d'activitats, no podran obtenir una subvenció dins d'aquesta convocatòria de subvencions per les mateixes activitats/programes inclosos en el conveni regulador de la subvenció nominativa, ni per cap altra en el supòsit que les clàusules específiques en prevegin l’exclusió.

Presentació telemàtica de la sol·licitud:

1. Tipus d'identificació digital

2. Com signar un document digitalment

3. Com tramitar la sol·licitud de subvenció